OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 

I. UVODNE INFORMACIJE

1.1. Mi smo Visit Online d.o.o. Beograd, privredno društvo za razvoj održivog turizma baziranog na inovativnim tehnologijama, registrovano u Agenciji za privredne registre sa sedištem na adresi Bilećka 67 (Voždovac), pod matičnim brojem 21863289 (u daljem tekstu: Visit Online ili Mi), koje je, između ostalog, osmislilo i dizajniralo internet stranicu pod nazivom visit-serbia.info radi upoznavanja i promovisanja  lepota i znameniti Republike Srbije posetiocima te stranice i internet stranicu i prodavnicu pod nazivom visit-serbia.online radi zadovoljenja potreba savremenih posetilaca kupovinom karata online za razne atrakcije i aktivnosti na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu zajedno: Platforma).

1.2. Kada koristite našu Platformu, Visit Online obrađuje Vaše podatke o ličnosti, a  imajući u vidu da je Visit Online izrazito posvećen zaštiti ljudskih prava, uključujući i zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti, zaštita Vaših podataka o ličnosti za nas predstavlja više od ispunjavanja zakonskih obaveza i veoma ozbiljno pristupamo njihovoj obradi.

1.3. Osnovni cilj u oblasti zaštite podataka o ličnosti nam је prevashodno da postanemo pružalac usluga od poverenja, koji cilj se trudimo da postignemo kroz (i) zakonitu, poštenu i transparentnu obradu, uz poštovanje ostalih načela obrade, (ii) ostvarivost prava lica, uz pružanje pomoći licima na koja se podaci odnose u ostvarivanju njihovih prava, (iii) postizanje najvišeg nivoa zaštite podataka o ličnosti u skladu sa najboljom praksom i standardima u toj oblasti, (iv) poverljivost, integritet i dostupnost podataka o ličnosti, (v) obezbeđivanje usklađenosti poslovanja eksternih pružalaca usluga sa zahtevima propisa i pravilima Visit Online u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kao i (vi) stalne edukacije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i postizanje razumevanja obaveza i odgovornosti lica koja imaju pristup i vrše druge radnje obrade podataka o ličnosti.

1.4. Ova Politika privatnosti ima za cilj da Vam pruži informacije o tome kako obrađujemo, odnosno kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i skladištimo Vaše podatke o ličnosti kada koristite našu Platformu.

1.5. Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje obrađujemo prilikom korišćenja i održavanja Platforme.

II. NAŠI KONTAKT PODACI

2.1. Naši kontakt podaci su: Visit Online d.o.o. Beograd, Bilećka 67 lokal 4, Beograd – Voždovac, Telefon: : +381 62 773 138 (ponedeljak-petak,09:00h – 17:00h), e-mail: office@visitonline.rs

2.2. Nemamo određeno lice za zaštitu podataka o ličnosti, s obzirom da ne vršimo redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose, niti se naše osnovne aktivnosti sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti (podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica) ili podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, te stoga nismo u obavezi isto da imenujemo, ali ćemo navedeno prema potrebi preispitivati.

III. REČNIK POJMOVA

3.1. Za potrebe ove Politike privatnosti, izrazi koji se koriste u daljem tekstu imaju sledeće značenje:

podaci o ličnosti“ označavaju sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno;

anonimizovani podaci“ jesu podaci na osnovu kojih se lice ne može identifikovati niti na bilo koji drugi način odrediti;

tehnički podaci“ jesu podaci o ličnosti kao što su adresa internet protokola (IP), vrsta i verzija pregledača, podešavanje jezika, model uređaja, lokacija države uređaja, vremenska zona, vrste i verzije dodataka za pregledač, informacije o operativnom sistemu i drugim tehnologijama uređaja koje koristite za pristupanje Platformi;

podaci o upotrebi“ su informacije o tome kako koristite Platformu;

obrada podataka o ličnosti“ jeste svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, automatizovano ili neautomatizovano, kao što su  prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

korisnik“ jeste fizičko lice koje se registrovalo kao korisnik na Platformi;

gost“ jeste lice koje koristi usluge Visit Online, ali se nije registrovalo kao korisnik na Platformi;

podaci o prethodnim kupovinama“ su podaci o broju kupljenih karata korisnika ili gosta, datum i lokacija atrakcije ili aktivnosti za koje su kupljene karte, kao i podaci o povratu novca u slučaju odustanka kupovine korisnika ili gosta nakon kupovine karte;

rukovalac“ je Visit Online ili drugo fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade i koji je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti;

obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, o drugom rukovaocu ili obrađivaču;

propisi iz oblasti zaštite podataka o ličnosti“ jesu važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti sa podzakonskim aktima;

Poverenik“ je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao telo nadležno da vrši nadzor nad sprovođenje propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

IV. PODACI O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJEMO, SVRHA ZBOG KOJE IH OBRAĐUJEMO (ZAŠTO IH OBRAĐUJEMO) I PO KOM PRAVNOM OSNOVU (NA OSNOVU ČEGA IH OBRAĐUJEMO)

4.1. Kada koristite našu Platformu, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, u različitu svrhu, sve kako je dalje detaljno objašnjeno.

Svrha obrade Podaci koji se obrađuju Pravni osnov obrade
Pružanje benefita registrovanim korisnicima Ime, korisničko ime, odnosno adresa elektronske pošte i lozinka Pristanak (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona)
Uredno pružanje usluga – kupovina karata preko Platforme Kontakt podaci potrebni za svrhe plaćanja karata koje traže nadležne finansijske institucije, adresa elektronske pošte radi slanja potvrde o kupljenim kartama i podaci o prethodnim kupovinama Izvršenje ugovora (član 12. stav 1. tačka 2) Zakona)
Slanje Newsletter-a, odnosno obaveštenja o novostima Adresa elektronske pošte Pristanak (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona)
Bolja funkcionalnost i personalizacija prilikom korišćenja Platforme Tehnički podaci i podaci o upotrebi Pristanak (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona)
Analitika u cilju daljeg razvoj i prilagođavanja Platforme Tehnički podaci i podaci o upotrebi Pristanak (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona)
Sprečavanje zloupotreba i prevarnog ponašanja na Platformi Tehnički podaci, podaci o upotrebi, podaci o prethodnim kupovinama Legitimni interes (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona)

Podaci o ličnosti koje nam sami dostavite

4.2. Ukoliko želite da postanete naš registrovani korisnik i da nam date Vaše podatke o ličnosti i to ime, korisničko ime, odnosno adresu elektronske pošte i lozinku, iste koristimo kako bismo mogli da Vam pružimo dodatne benefite preko naše Platforme, kao što su popusti na određeni broj kupljenih karata i slično.

4.3. Kada želite da koristite usluge Platforme, odnosno kupite karte za željenu atrakciju, bilo kao registrovani korisnik, bilo kao gost, u cilju izvršenja ugovora, odnosno kupovine karata i adekvatnog pružanja usluga preko Platforme sa naše strane, neophodni su nam Vaši kontakt podaci koje nam traže nadležne finansijske institucije, adresa elektronske pošte radi slanja potvrde o kupljenim kartama i podaci o prethodnim kupovinama, kako biste mogli da upravljate Vašim kupovina, tačnije da vidite ili eventualno promenite ili otkažete kupljene karte.

4.4. Ukoliko ste saglasni, možemo da koristimo Vašu adresu elektronske pošte kako bismo Vam slali obaveštenja o novostima na našoj Platformi, o našim partnerima ili njihovim novostima, što Vam može biti posebno korisno ukoliko ste zainteresovani da budete u toku sa destinacijama, atrakcijama i aktivnostima na teritoriji Republike Srbije.

4.5. U svrhu sprečavanja zloupotreba i prevarnog ponašanja na našoj Pratformi, koristimo Vaše tehničke podatke, podatke o upotrebi Platforme, kao i podatke o prethodnim kupovinama. Isto vršimo na osnovu legitimnog interesa koji se ogleda u vidu sigurne trgovine i bezbednog funkcionisanja Platforme, zaštite našeg poslovanja, ali i zaštite naših partnera i posetilaca Platforme, što je nama od suštinskog značaja, a i Vama kao posetiocima koji posećuju i/ili koristite našu Platformu. Legitimni interes, uključujući i neophodnost i srazmernost obrade je detaljno obrazložena u dokumentu „Procena legitimnog interesa –zaštita od zloupotreba i prevarnog ponašanja na našim internet stranicama“.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

4.6. Kada koristite Platformu, naša internet stranica koristi “kolačiće”, te ukoliko ste saglasni, određene podatke o ličnosti dobijamo automatski, kao što su adresa internet protokola (IP), vrsta i verzija pregledača i ostali tehnički podaci, kao i radnje i obrasci pregledanja naše internet stranice.

4.7. Navedene podatke koristimo za svrhu funkcionalnosti i personalizacije prilikom korišćenja Platforme, kao i za svrhu analitike, kako bismo dalje razvijali platformu i Vaše korisničko iskustvo na istoj. Za potrebe analitike, koristimo zbirne podatke, kao što su statistički ili demografski podaci koji ne otkrivaju direktno ili indirektno Vaš identitet. Na primer, možemo objediniti vaše podatke kako bismo izračunali procenat korisnika koji pristupaju određenoj destinaciji i/ili atrakciji, odnosno koliki je bio ukupan broj poseta Platformi na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, broj posetilaca po teritorijama i slično. Analitički podaci su anonimizovani podaci.

4.8. Više o kolačićima, odnosno šta isti predstavljaju, kako ih koristimo i zašto, na koji način možete iste prihvatiti ili odbiti, možete pogledati u našem Obaveštenju o kolačićima.

Podaci koje prikupljamo od strane trećih lica

4.9. Ukoliko izaberete opciju da se prijavite na Platformu putem svog Google, Facebook ili Twitter naloga, Vaš podatak o korisničkom imenu, adresi elektronske pošte i lozinci pribavljamo od kompanija koje su vlasnici navedenih aplikacija, tačnije od kompanije Google LLC koja je vlasnik Google, kompanije Meta Platforms Inc. koja je vlasnik aplikacije Facebook i kompanije Twitter Inc. koja je vlasnik Twitter-a.

4.10. U tom slučaju podaci sa navedenih naloga predstavljaju samo izvor podataka, kako ne biste morali sami da unosite podatke.

4.11. Navedeni podaci su nam potrebni za Vašu registraciju, ukoliko želite da postane korisnik Platforme i dobijete benefite koji su mogući samo za korisnike Platforme, a sve kako je navedeno pod tačkom 4.2. ove Politike privatnosti.

 

V. OBAVEZNOST DAVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

5.1. Davanje Vaših podataka o ličnosti je obavezno ukoliko želite da koristite naše usluge preko Platforme, odnosno ukoliko želite online da kupite karte za odabranu destinaciju i/ili atrakciju. U slučaju nedavanja podataka, nećete moći da kupite željene karte i Visit Online neće biti u mogućnosti da Vam pruži traženu uslugu.

 

VI. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

6.1. Kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu pristanka, davanje podataka o ličnosti za navedene svrhe je potpuno dobrovoljno, ne predstavlja zakonski ili ugovorni uslov, niti je preduslov za korišćenje Platforme, već davanjem istog možete imati dodatne benefite od korišćenja Platforme.

6.2. Pristanak koji ste dali prilikom registracije na našu Platformu možete povući u bilo kom trenutku i isto možete učiniti ukidanjem Vašeg korisničkog naloga, dok Vaš pristanak koji ste dali za svrhu primanja obaveštenja o novostima (newsletter-a), možete učiniti jednostavnim klikom na „Odjavi se“ koje će Vam se pojaviti svaki put kada primite neko obaveštenje od nas.

6.3. Pristanak za svrhu funkcionalnosti i personalizacije prilikom korišćenja Platforme, kao i za analitičke svrhe, možete opozvati u Vašim podešavanjima kolačića, a za druge načine možete pogledati u našem Obaveštenju o kolačićima.

6.4. U svakom slučaju, pristanak možete opozvati i podnošenjem zahteva za opoziv putem e-mail adrese: office@visitonline.rs, lično u našim prostorijama i putem pošte na adresu našeg sedišta.

6.5. Ukazujemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

VII. KO SU PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI (SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI)

7.1. Najpre želimo da Vas obavestimo da ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način otkrivamo podatke o ličnosti prikupljene na gore navedeni način, osim kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

7.2. S obzirom da smo Platformu izgradili i dizajnizali na bazi softvera koje nam je omogućilo privredno društvo KUPUJ ONLINE d.o.o. za trgovinu, marketing, usluge, putnička agencija, sa sedištem na teritoriji Republike Hrvatske, Fiorella La Guardie 13, Rijeka (Grad Rijeka), matični broj: 040236017, kao naš većinski osnivač, koje ujedno vrši održavanje i skladištenje Platforme u naše ime, isti se smatra obrađivačem u smislu propisa iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, a time i primaocem podataka o ličnosti. Ovaj pružalac usluga, odnosno primalac podataka, nije ovlašćen da vrši uvid, koristi ili otkriva Vaše podatke o ličnosti.

7.3. Kada koristite naše usluge, plaćanje se vrši preko Web Secure Payment Gateway sistema, odnosno privrednog društva CSTI GROUP d.o.o. Beograd, Dalmatinska 72, Matični broj: 21067172, te sa njima delimo Vaše kontakt podatke koji su potrebni finansijskim insitucijama kako bi se realizovalo plaćanje. Napominjemo da Visit Online nema pristup Vašim finansijskim podacima kao što su broj računa preko kog vršite plaćanje, niti podacima koje dajete za potrebe autorizacije plaćanja. Za uslove korišćenja i obaveštenje o obradi pružaoca Web Secure Payment Gateway sistema pogledati na njihovoj internet stranici – https://www.wspay.rs/

7.4. Ukoliko pristanete na obradu Vaših podataka u analitičke, odnosno statističke svrhe, podatke o ličnosti delimo i sa kompanijom Google Inc. budući da njegove alate koristimo u navedene svrhe.

7.5. Ukoliko Vaše postupanje na Platformi ima elemente nedopuštenih aktivnosti ili krivičnog dela, Vaše podatke o ličnosti možemo podeliti i sa nadležnim državnim organima u cilju sankcionisanja takvog ponašanja i/ili krivičnog gonjenja.

7.6. Najzad, ukoliko eventualno budemo delili Vaše podatke o ličnosti još nekom primaocu, uvek ćemo osigurati da isti postupaju prema našim uputstvima, uz primenu najviših standarda zaštite podataka o ličnosti, a ovu Politiku privatnosti ćemo ažurirati kako biste se i Vi upoznali sa kime sve smo podelili Vaše podatke i zbog čega.

 

VIII. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

8.1. Budući da se naš obrađivač, odnosno primalac podataka – privredno društvo KUPUJ ONLINE d.o.o. za trgovinu, marketing, usluge, putnička agencija nalazi van teritorije Republike Srbije, tačnije na teritoriji Republike Hrvatske, ali i da se serveri na kojima se skladište podaci o ličnosti nalaze na teritoriji Evropske Unije, dolazi do prenosa podataka o ličnosti van Republike Srbije i to na osnovu primerenog nivo zaštite, s obzirom na to da se za sve države Evropske Unije smatra da imaju obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

8.2. Takođe, kako koristimo alate od  strane kompanije Google LLC, čiji se serveri nalaze u Irskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, vršimo prenos u drugu državu i to na osnovu primerenog nivoa zaštite podataka o ličnosti pošto se sve navedene države uključujući i Sjedinjene Američke Države (pokriveno Privacy Shield-om) nalaze na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

8.3. Ukoliko eventualno budemo prenosili Vaše podatke o ličnosti van teritorije Republike Srbije, preduzećemo sve neophodne korake kako bismo osigurali da Vam je obezbeđen minimum isti nivo zaštite podataka o ličnosti kao i u Republici Srbiji, odnosno da je prenos tih podataka o ličnosti u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Srbije, a ovu Politiku privatnosti ćemo ažurirati kako biste se i Vi upoznali gde vršimo prenos podataka o ličnosti.

 

IX. KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI

 9.1. Podatke o ličnosti koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, brišemo odmah nakon opoziva pristanka. Više o pristanku i načinu opoziva, možete videti u delu VI. ove Politike privatnosti koja se odnosi na pristanak i opoziv pristanka.

9.2. Kada obrađujemo Vaše podatke u cilju pružanja usluga koje Platforma nudi, odnosno izvršenja ugovora, podatke o izvršenim kupovinama čuvamo godinu dana, s obzirom da važenje pojedinih karata traje toliki vremenski period, nakon čega se navedeni podaci anonimizuju.

9.3. Ukoliko primetimo da vršite zloupotrebu naše Platforme i/ili usluge ili druge nedozvoljene radnje ili aktivnosti, tada Vaše podatke čuvamo 5 godina koliko iznosi apsolutni rok zastarelosti za naknadu štete, a ukoliko Vaše postupanje ima elemente krivičnog dela, tada podatke čuvamo u vremenu određenom za zastarelost tog krivičnog gonjenja.

 

X. KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

10.1. Visit Online štiti Vaše podatke o ličnosti tako da prikuplja minimum podataka koji su nam neophodni za pružanje usluga, uz poštovanje odgovarajućih kadrovskih, organizacionih i tehničkih mera zaštite podataka o ličnosti.

10.2. Svi Vaši podaci o ličnosti se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, koji su upoznati sa zahtevima i načelima zaštite podataka o ličnosti i koji su odgovorni za njihovo poštovanje.

10.3. Svi podaci o ličnosti se strogo čuvaju i prenose se SSL (Secure Socket Layer) protokolom, metodom u 128-bitnoj enkripciji (RSA s 1024bita), koji trenutno predstavlja najnoviji standard sigurnosti na internetu, kao i primenom PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, usled čega je rizik da Vaši podaci mogu biti iskorišćeni od strane trećih lica sveden na minimum.

 

XI. VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

11.1. U vezi sa obradom podataka o ličnosti ostvarujete sledeća prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

  • pravo na pristup,
  • pravo na ispravku i dopunu,
  • pravo na brisanje,
  • pravo na ograničenje obrade,
  • pravo na prenosivost podataka,
  • pravo na prigovor (kada se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva na legitimnom interesu).

11.2. Ukoliko podnesete prigovor, dužni smo da prekinemo sa obradom Vaših podataka o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

11.3. Zahtev za ostvarivanje prava možete da podnesete na adresu elektronske pošte office@visitonline.rs, lično u našim prostorijama i putem pošte na adresu našeg sedišta.

11.4. Dužni smo da postupimo po Vašem zahtevu u roku od 30 dana, koji rok može biti produžen za još 60 dana u opravdanim slučajevima, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Postupanje po Vašim zahtevima za ostvarivanje prava je potpuno besplatno.

11.5. Istovremeno, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku ako smatrate da obrada podataka o ličnosti nije u skladu sa važećim Zakonom. Kontakt podaci Poverenika su: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd, adresa elektronske pošte office@poverenik.rs, telefon:+381 11 3408 900.

11.6. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite i pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 

XII. PITANJA ILI NEDOUMICE

12.1. Za sva pitanja i nedoumice, odnosno za potrebe ostvarivanja Vaših prava, možete nam se obratiti putem pošte, na adresu našeg sedišta ili putem adrese elektronske pošte office@visitonline.rs.

 

XIII. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

13.1. Visit Online zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju ažurira, dopunjava, menja i/ili prilagođava ovu Politiku privatnosti.

13.2. Ukoliko dođe do promene ove Politike privatnosti, bićete blagovremeno obavešteni o nastalim promenama kroz obaveštenje koje ćemo Vam poslati pre nego što takve izmene stupe na snagu.

 

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

14.1. Ova Politika privatnosti je sastavljena na srpskom jeziku i biće tumačena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

14.2. Ova Politika privatnosti, kao i sve njene izmene, se objavljuje na internet stranici Visit Online.

14.3. Poslednja verzija: 23.02.2023. godine.


OZNAČAVANJEM KUĆICE PORED IZJAVE O PRIVATNOSTI KORISNIK POTVRĐUJE DA JE ISTU PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTO